Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





Facebook อบต.วังมะปราง

สำรวจความพึงพอใจ
ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (08 พ.ค. 2566)  
ขอเชิญชวนชาวตำบลวังมะปราง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด ครั... (20 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (04 พ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเ... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (11 ต.ค. 2565)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเ... (04 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสรรห... (01 ก.ค. 2565)
การประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป... (10 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่... (25 พ.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (18 เม.ย. 2565)
Poster EIT อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (22 มี.ค. 2565)
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) (01 มี.ค. 2565)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) (01 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต. วังมะปราง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่... (15 ก.พ. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามตัวชี้วัด (ITA) (14 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง องค์การทำความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิกก... (10 ก.พ. 2565)
นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะบริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ... (04 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล... (04 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข้อควรทำและไม่ควรทำขององค... (05 เม.ย. 2566)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (21 มี.ค. 2566)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (20 มี.ค. 2566)  

การประเมินคุณธรรมและความโ... (08 ก.พ. 2566)

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งหลว... (30 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประ... (20 ม.ค. 2566)

ชอเชิญชมและเชียรการแข่งขั... (20 ม.ค. 2566)

การประชาสัมพันธ์การต่อต้า... (26 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าว ประจำวันที่ 29... (29 มี.ค. 2565)

จดหมายข่าววันที่ 26 มกราค... (29 มี.ค. 2565)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค์ก... (04 ก.พ. 2565)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค์ก... (04 ก.พ. 2565)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค์ก... (01 ก.พ. 2565)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค์ก... (26 ม.ค. 2565)

จดหมายข่าว (25 ม.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (27 ธ.ค. 2564)

หัวหน้าสำนักปลัด นำข้าราช... (23 ต.ค. 2564)

การจัดกิจกรรมตามมาตรการให... (08 ก.ย. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (01 ก.ย. 2564)

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ... (26 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต... (18 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ... (12 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเม... (01 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิท... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำน... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำน... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่า... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่า... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (30 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ... (24 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่า... (21 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท... (21 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจ... (21 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องป... (20 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (08 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก... (28 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (04 พ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเ... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเล... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (22 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสรรห... (04 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (17 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (02 พ.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแห... (04 ส.ค. 2559)
อบต.วังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (08 ธ.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th