Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook อบต.วังมะปราง

สำรวจความพึงพอใจ
ดาวน์โหลด

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง (12 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ด... (03 ก.ค. 2567)  
"สาระน่ารู้การเลือกสมาชิก สว." (07 มี.ค. 2567)  
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 จังหว... (04 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่า... (29 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร... (12 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่... (29 ก.ย. 2566)
การประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (20 ก.ย. 2566)
ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปี 2566 (25 ส.ค. 2566)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาช... (19 ก.ค. 2566)
กำหนดการโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (19 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ด้านพืช (19 ก.ค. 2566)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนา... (26 มิ.ย. 2566)
บัญชีข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬาภายในเขต อบต.วังมะปราง (19 มิ.ย. 2566)
การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (06 มิ.ย. 2566)
ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประจำปี 2566 (16 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (08 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วยนตำบลวังมะปราง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปร... (04 เม.ย. 2566)
การป้องกันคลอดก่อนกำหนด (12 ก.พ. 2566)
นโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (06 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า... (10 ก.ค. 2567)  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม... (27 มิ.ย. 2567)  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม... (19 มิ.ย. 2567)  

องค์การบริหารส่วยนตำบลวัง... (29 พ.ค. 2567)

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเศร... (13 พ.ค. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม... (13 พ.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรั... (27 มี.ค. 2567)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค... (20 มี.ค. 2567)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (01 มี.ค. 2567)

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร... (12 ก.พ. 2567)

วันนี้ นายอรุณ ดำพอรู้ ... (06 ก.พ. 2567)

วันนี้ นายอรุณ ดำพอรู้ ... (06 ก.พ. 2567)

ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบกา... (02 ก.พ. 2567)

บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้ว... (26 ธ.ค. 2566)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค... (26 ธ.ค. 2566)

สื่อประชาสัมพันธ์คลอดก่อน... (20 ก.ย. 2566)

สื่อประชาสัมพันธ์คลอดก่อน... (12 ก.ย. 2566)

ประกาศผลคะแนน ITA ประจำป... (25 ส.ค. 2566)

นายอรุณ ดำพอรู้ นายกองค... (11 ส.ค. 2566)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวา... (27 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ... (31 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (27 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (27 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก... (17 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (13 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เ... (30 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการ... (29 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการข... (26 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (29 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม... (29 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (19 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (19 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก... (29 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการข... (08 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (13 พ.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเ... (29 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสรรห... (29 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (08 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเ... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเล... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (22 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสรรห... (04 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือ... (17 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (02 พ.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแห... (04 ส.ค. 2559)
อบต.วังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (08 ธ.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ศูนย์บริการร่วม One stop service 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : Wangmaprang.01@gmail.com


www.wangmaprang.go.th