Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 เม.ย. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
07 เม.ย. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รา่ยงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
07 เม.ย. 2564 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
15 มิ.ย. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
13 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
06 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รายงานการดำเนินงานประจำปี 2562
26 ต.ค. 2561 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง แผนดำเนินงานประจำปี 2562
01 ต.ค. 2561 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ประจำปี 2562 (รอบ 1 ปี)
01 ต.ค. 2561 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th