Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ประมวลจริยธรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ (O&A)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลวังมะปราง

ตำบลวังมะปราง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 
หมู่ที่ 1 บ้านบางนา
นายวิระ  ปัญติตา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำฉ่า
นายสุพิศ  จันทร์ประกอบ
กำนันตำบลวังมะปราง


 
หมู่ที่ 3 บ้านบางพระ
นายสุวรรณ  อ้นเพชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกพลา
นายจรัส  แสงแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


 
หมู่ที่ 5 บ้านบางลึก
นายวิรัช  อ่อนรู้ที่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


 
หมู่ที่ 6 บ้านช่องลม
นายธนงค์ศักดิ์  ทองศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลวง
นายประภาส  ช่วยดู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


 
หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่
นายถวิล  เจ้ยทองศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


 
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งส้าน
นายประสาร  พันธ์พงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


 
หมู่ที่ 10 บ้านบางสมบูรณ์
นายนิรุตต์  มากเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


 
หมู่ที่ 11 บ้านกลาง
นายสมบูรณ์  แซ่เฉี้ยง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


 
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด (วัดน้ำฉ่า, วัดทุ่งหลวง) จำนวน 2 แห่ง
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง 


การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง (ร.ร.บ้านช่องลม, ร.ร.วัดน้ำฉ่า)
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง (ร.ร.บ้านบางพระ)
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2, 3, 4, 8, 9, 10) จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานเคียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง) จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : Wangmaprang.01@gmail.com


www.wangmaprang.go.th